f.a.b. hairweave  f.a.b.ulous for anybody
Home Hairweave Wave of extension Procedure Voor u beslist Prijs Foto's Contact


F.a.b.hairweave , Nieuwegracht 24, 1441 GS Purmerend, 0617756222, KvK:, Postbank: 5486908


 1. Algemeen: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,
   behandeling en transactie tussen f.a.b.hairweave, hierna te noemen Dienstverlener en
   een klant waarbij op deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk 
  overeengekomen en schriftelijk is afgeweken.

 2. Eerste consult: Een eerste consult is gratis en is erop gericht om de wensen van de klant te bespreken, waarbij Dienstverlener vanuit haar expertise de klant van advies voorziet en inzicht geeft in de mogelijkheden, werkwijze, behandelmethoden, prijzen en dergelijke.
 3. Overeenkomst: Indien de klant besluit gebruik te maken van de diensten van de Dienstverlener, wordt er door partijen een consultformulier ingevuld zodat voor beide partijen duidelijk is welke afspraken er gemaakt zijn. Een door beide partijen ondertekend consultformulier geldt als een overeenkomst, waarbij de klant zich verplicht tot betaling van de levering van diensten en/of betrekking van benodigde producten ten behoeve van eerdergenoemde dienstverlening conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden.
 4. Betalingsvoorwaarden: Indien bij de overeengekomen levering van diensten benodigde producten betrokken moeten worden door Dienstverlener, dan zal de klant de betrekking van deze producten vooraf vergoeden aan de Dienstverlener. In de praktijk betekent dit dat er een betaling van 100% van de totaal overeengekomen financiële vergoeding voor de benodigde producten voor de uitvoering van de diensten van de Dienstverlener dient te worden voldaan door de klant. Bij aanvang van de levering van de diensten door Dienstverlener aan de klant, dient (het eventueel resterende deel van) de financiële vergoeding van de diensten van de Dienstverlener te worden voldaan door de klant.
 5. Levering van producten: Indien bij de overeengekomen levering van diensten benodigde producten betrokken moeten worden door Dienstverlener, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden voor of op het moment dat deze producten worden geleverd door de Dienstverlener, bijvoorbeeld in het geval dat klant niet akkoord is met de geleverde kwaliteit van het product. De klant heeft in dat geval recht op teruggave van 80% van het aanbetaalde bedrag, het resterende deel strekt ter vergoeding van de inspanningen van de Dienstverlener. Indien klant akkoord gaat met de levering van producten door Dienstverlener dan verplicht de klant zich om voor ontvangst te tekenen op het bij de overeenkomst behorend consultformulier, op dat moment vervalt het recht op teruggave. In voorkomende gevallen kan de klant afzien van een eventueel recht op teruggave, indien het aanbetaalde bedrag wordt gebruikt ter volledige of gedeeltelijke dekking van een nieuw overeen te komen levering van producten tussen klant en Dienstverlener.
 6. Levering van diensten: F.a.b.hairweave zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. F.a.b.hairweave zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over (financiële) consequenties van de afwijking of aanvulling van de behandeling.
 7. Afspraken: De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Dienstverlener melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, heeft de Dienstverlener het recht om de gemaakte kosten aan de klant door te berekenen. Hier wordt een factuur van toegezonden. Bij het niet voldoen van deze factuur wordt er een incasso bureau ingeschakeld.
 8. Garantie: Dienstverlener geeft de klant drie weken garantie op de behandeling op de bevestiging van de hairweave. Bij uitval binnen deze periode zet Dienstverlener kosteloos opnieuw in, mits klant zich heeft gehouden aan het door Dienstverlener verstrekte verzorgingsadvies. Dit houdt in dat de behandeling om te herstellen kosteloos is, materiaalkosten zijn daarbij niet inbegrepen. De garantie geldt dus ten aanzien van de kwaliteit van het inzetten van de hairweave en uiteraard niet indien klant ontevreden is over de door de klant gekozen stijl, kleur of lengte van de hairweave die reeds in ontvangst zijn genomen door klant. Het recht op garantie vervalt indien: De klant ondertussen de hairweave bij een andere dienstverlener heeft laten behandelen. De klant eventuele adviezen die tijdens of na de behandeling zijn verstrekt door de Dienstverlener niet heeft opgevolgd, waaronder het inzetten van meer weavebanen dan eerder overeengekomen met de klant ten einde een na oordeel van Dienstverlener niet 100% haalbare haarverlenging te kunnen creëren bij klant, waardoor de eventuele overloop van het eigen haar van de klant naar de door de Dienstverlener ingezette hairweave opvallender is. De klant zelf een kleuring heeft aangebracht over de extensions heen. De klant naar het oordeel van de Dienstverlener geen geschikte producten heeft gebruikt voor de verzorging van de hairweave. De klant naar het oordeel van de Dienstverlener gezwommen heeft in zeewater of chloorwater.
 9. Aansprakelijkheid: Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de Dienstverlener is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding van de klant.
 10. Prijzen: Dienstverlener vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en de prijslijst is voorzien van een ingangsdatum. De vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 11. Klachten: Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na behandeling gemeld worden. Dienstverlener moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien de klacht gegrond is, zal Dienstverlener zorg dragen voor een gepaste oplossing.

© f.a.b. hairweave® 2011 Algemene voorwaarden KvK-nr: 37154849 Webdesign: Budgetsiteforyou